Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Buitengerechtelijk Traject: alle werkzaamheden van Flight Claim gericht op het incasseren van de Claim, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het opstellen en versturen van brieven naar de Luchtvaartmaatschappij en het voeren van onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij.

Claim: vordering van Cliënt op basis van EG Verordening 261/2004, eventueel gecombineerd met een vordering op basis van het Verdrag van Montréal.

Cliënt: de opdrachtgever van Flight Claim die een Claim heeft op de Luchtvaartmaatschappij.

Flight Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARAG Legal Services B.V., tevens handelend onder de naam Flight Claim, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 31030421, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden.

Gerechtelijk Traject: alle werkzaamheden van Flight Claim gericht op het incasseren van de Claim, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het opstellen van processtukken, het opstarten en het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de Luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij. Indien Flight Claim niet gerechtigd is zelf een gerechtelijke procedure op te starten in het land waar de betreffende Luchtvaartmaatschappij is gevestigd dan wel een nevenvestiging heeft, dan zal deze gerechtelijke procedure indien mogelijk worden uitgevoerd door een juridische samenwerkingspartner in dat betreffende land.

Honorarium: de kosten voor de Cliënt voor het laten incasseren van de Claim door Flight Claim bij de Luchtvaartmaatschappij. Flight Claim werkt op basis van no cure no pay, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Luchtvaartmaatschappij: de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde of geannuleerde vlucht heeft uitgevoerd of voornemens was de vlucht uit te voeren.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cliënt en Flight Claim op grond waarvan Flight Claim in opdracht en voor rekening van de Cliënt de Claim bij de Luchtvaartmaatschappij int.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere Overeenkomst tussen Flight Claim en de Cliënt.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt uitgesloten, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Flight Claim is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, behoudens het bepaalde in artikel 6:236 sub i BW.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. Flight Claim en de Cliënt zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigbare of onverbindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien Flight Claim bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt gebruik maakt van een derde, dan gelden deze algemene voorwaarden ook ten behoeve van die derde.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De Cliënt verleent volmacht aan Flight Claim om de Claim bij de Luchtvaartmaatschappij te incasseren waarbij alle werkzaamheden zal worden verricht die Flight Claim nuttig acht. Er is slechts sprake van een inspanningsverbintenis vanuit Flight Claim. Er wordt in geen enkel geval resultaat gegarandeerd vanuit Flight Claim. Flight Claim zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De werkzaamheden van Flight Claim bestaan zowel uit een Buitengerechtelijk Traject als een Gerechtelijk Traject en behelzen onder andere het opstellen en versturen van brieven naar de Luchtvaartmaatschappij, het opstellen van processtukken, het opstarten en het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de Luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij.
 3. Flight Claim behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Claim niet (verder) in behandeling te nemen wegens voortschrijdend inzicht dan wel zich een situatie voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt. Indien Flight Claim het bijvoorbeeld niet opportuun acht om een Gerechtelijk Traject te starten dan wel voort te zetten wegens voortschrijdend inzicht dan wel zich een situatie voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, dan is Flight Claim bevoegd de Claim in te trekken dan wel een minnelijke regeling te treffen voor een lager compensatiebedrag dan het bedrag waar de Cliënt op basis van artikel 7 EG Verordening 261/2004 recht op heeft. De artikelen 5 en 6 van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. Flight Claim is bevoegd om het honorarium vanaf drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst te verhogen. Indien een prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke verplichting dan is Flight Claim bevoegd om binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst tot verhoging van het honorarium over te gaan.
 5. Indien Cliënt besluit om de Claim niet verder door Flight Claim in behandeling te laten nemen, nadat er door Flight Claim inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht, waaronder mede begrepen het starten van een Gerechtelijk Traject door Flight Claim of een juridische samenwerkingspartner van Flight Claim, dan is Flight Claim gerechtigd om het honorarium alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de Cliënt in rekening te brengen. Die kosten bestaan uit – maar zijn niet beperkt tot – het griffierecht, de explootkosten, de buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde en overig gemaakte kosten. Ingeval van facturatie door Flight Claim dient de Cliënt binnen veertien dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 4 Verplichtingen van de Cliënt

 1. De Cliënt is gehouden om alle benodigde gegevens en informatie op voorhand dan wel na het indienen van de Claim aan Flight Claim kenbaar te maken dan wel ter beschikking te stellen. Deze gegevens en informatie dienen naar waarheid te worden verstrekt. Indien de Luchtvaartmaatschappij reeds (een deel van) de Claim heeft uitgekeerd dan wel een toezegging daartoe heeft gedaan, dan dient dit per omgaande aan Flight Claim te worden vermeld.
 2. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct werkend e-mailadres aan Flight Claim. Alle communicatie met Flight Claim verloopt via dit e-mailadres. Enige onjuistheid in het e-mailadres en alle daaruit voortvloeiende consequenties kunnen op geen enkele wijze aan Flight Claim worden toegerekend.
 3. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte IBAN en eventueel BIC voor het uitkeren van de Claim. Enige onjuistheid in de IBAN en eventueel BIC en alle daaruit voortvloeiende consequenties kunnen op geen enkele wijze aan Flight Claim worden toegerekend.
 4. Nadat de Cliënt de Claim bij Flight Claim heeft ingediend, is het de Cliënt niet toegestaan direct dan wel indirect contact op te nemen met de desbetreffende Luchtvaartmaatschappij. Mocht de Luchtvaartmaatschappij contact opnemen met de Cliënt, dan is de Cliënt gehouden om daarvan per omgaande melding te doen aan Flight Claim. Flight Claim is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die het gevolg is van eigen acties van de Cliënt jegens de Luchtvaartmaatschappij.

Artikel 5 Tarief

 1. Alle bedragen van Flight Claim zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief 21% omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het honorarium van Flight Claim is gebaseerd op een percentage van 25% van het bedrag waar de Cliënt op basis van artikel 7 EG Verordening 261/2004 recht op heeft.
 3. Het honorarium van Flight Claim is gebaseerd op een percentage van 25% van het bedrag waar de Cliënt op basis van het Verdrag van Montréal recht op heeft onder voorwaarde dat eveneens een vordering op basis van EG Verordening 261/2004 door de Cliënt is ingediend.
 4. Indien bij een internationale uitbetaling aan de Cliënt door Flight Claim bank- en/of transactiekosten worden gemaakt, dan is Flight Claim gerechtigd deze kosten aan de Cliënt door te berekenen.

Artikel 6 Betaling en ontvangen gelden

 1. Alle gelden die Flight Claim voor of namens de Cliënt ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening van Flight Claim.
 2. Alle gelden ten aanzien van de Claim die worden geïncasseerd bij de Luchtvaartmaatschappij worden aangemerkt als geïncasseerd door inspanningen van Flight Claim, ongeacht of de gelden (mede) zijn geïncasseerd door inspanningen van de Cliënt. Flight Claim is ten aanzien van de van de Luchtvaartmaatschappij ontvangen gelden in alle gevallen gerechtigd tot 25% van de geïncasseerde bedragen.
 3. Betalingen die door de Luchtvaartmaatschappij rechtstreeks aan de Cliënt worden gedaan, dienen per omgaande te worden gemeld aan Flight Claim. De Cliënt is gehouden om binnen zeven dagen na ontvangst van de gelden het honorarium alsmede de eventueel daadwerkelijk gemaakte kosten aan Flight Claim te voldoen. Wanneer de Cliënt hiermee in gebreke blijft, zal Flight Claim alle kosten, die gemaakt moeten worden in verband met het verkrijgen van voornoemde gelden, doorberekenen aan de Cliënt.
 4. Indien de Luchtvaartmaatschappij tijdens het Buitengerechtelijk Traject enige compensatie aanbiedt anders dan in geld, waaronder maar niet beperkt tot vouchers of Air Miles, dan is de Cliënt gerechtigd deze na schriftelijke toestemming van Flight Claim te accepteren. Indien het bedrag van de aangeboden vouchers of Air Miles minder is dan de Claim, dan is de Cliënt niet toegestaan dit aanbod te accepteren, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Flight Claim. Indien het bedrag van de aangeboden vouchers of Air Miles meer bedraagt dan de Claim, dan zal Flight Claim niet meer dan 25% van het totaal geïncasseerde bedrag op de Claim in rekening brengen bij de Cliënt.
 5. Indien door Flight Claim een Gerechtelijk Traject is gestart, is het de Cliënt niet toegestaan de Overeenkomst kosteloos te ontbinden dan wel een schikkingsaanbod van de Luchtvaartmaatschappij te accepteren. Ingeval de Cliënt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming er voor kiest om de Overeenkomst te ontbinden dan wel een (schikkings)aanbod te accepteren, dan is Cliënt het tarief zoals vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan Flight Claim verschuldigd. Artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden is van Overeenkomstige toepassing.
 6. Flight Claim zal de aan Cliënt toekomende gelden binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling van de Luchtvaartmaatschappij op de bij haar bekende IBAN en eventueel BIC voldoen.
 7. Indien de Cliënt verzuimt zijn bankgegevens aan Flight Claim te verstrekken, dan zullen de aan Cliënt toekomende gelden maximaal één jaar op de derdengeldenrekening van Flight Claim worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Cliënt door Flight Claim is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Cliënt bestemde bedrag op het bij Flight Claim bekende e-mailadres. Na verloop van dit jaar vervalt het recht van de Cliënt om het geïncasseerde bedrag te ontvangen. Het geïncasseerde bedrag komt dan ten goede aan Flight Claim.
 8. Als de Cliënt met enige betaling die hij aan Flight Claim verschuldigd is in gebreke blijft, zal Flight Claim alle kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen van deze betaling bij de Cliënt in rekening brengen.

Artikel 7 Dossierinzage 

 1. De Cliënt wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het verloop van het incasseren van de Claim. De Cliënt kan op ieder gewenst moment in zijn account van Flight Claim de laatste stand van zaken lezen. Flight Claim is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het nalaten van de Cliënt van het lezen van de berichten die door Flight Claim in het account van de Cliënt zijn geplaatst.

Artikel 8 Additionele kosten

 1. Indien Flight Claim de vordering van Cliënt op grond van artikel 7 EG Verordening als niet haalbaar beschouwt en er wel recht op vergoeding van additionele kosten ex. artikel 9 EG Verordening zou bestaan, geeft Flight Claim alleen dan gevolg aan verdere dossierbehandeling indien de waarde van laatstgenoemde vordering het bedrag van EUR 300 overstijgt.
 2. Indien Cliënt, in strijd met de waarheid, verklaart dat de reden van de vluchtvertraging/annulering niet is gelegen in een buitengewone omstandigheid, terwijl voor cliënt ten tijde van indienen van de claim duidelijk was dat geen sprake was van een buitengewone omstandigheid, behoudt Flight Claim zich het recht voor de Claim niet verder te behandelen.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Flight Claim zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de Cliënt. De Cliënt verleent aan Flight Claim hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken en gebruiken van de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens in het kader van de normale bedrijfsvoering van Flight Claim.
 2. De Cliënt geeft Flight Claim toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens aan juridische samenwerkingspartners van Flight Claim.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Flight Claim zich de rechten en bevoegdheden voor die Flight Claim toekomen op grond van de Auteurswet en andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
 2. Flight Claim behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Flight Claim aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Flight Claim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Flight Claim aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waar de Cliënt op grond van artikel 7 van EG Verordening 261/2004 recht op heeft.
 4. De Cliënt vrijwaart Flight Claim voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Cliënt gedane mededeling en/of onjuist verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 12 Overmacht

 1. Flight Claim is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst jegens de Cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flight Claim geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Flight Claim niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Flight Claim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Flight Claim haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Flight Claim kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 5. Voor zover Flight Claim ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Flight Claim gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst tussen Flight Claim en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met Flight Claim over de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

 
[cookie_declaration]

Claim indienen